Press Releases S&D Group Press Release A Europe of equal opportunity – S&D event in Wrocław, Poland on 4 June, with Commissioners Timmermans and Dalli (EN/PL)

S&D Group Press Release A Europe of equal opportunity – S&D event in Wrocław, Poland on 4 June, with Commissioners Timmermans and Dalli (EN/PL)

The Socialists and Democrats Group in the European Parliament is hosting a hybrid event in Wrocław, southwest Poland, ‘A Europe of equal opportunity’, on 4 June, as part of a series of citizens’ debates on the Conference on the future of Europe.

Citizens, and particularly youth representatives, will discuss how to strengthen equal opportunities with high-level guest speakers including EU Commission vice-president, Frans Timmermans responsible for the European Green Deal, EU Commissioner for Equality, Helena Dalli, and former Polish President Aleksander Kwaśniewski.

Participants also include S&D MEPs Robert Biedroń and Evelyn Regner, Polish MPs Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Beata Maciejewska and Krzysztof Śmiszek, as well as the mayor of Świdnica City, Beata Moskal-Słaniewska, vice-president of Global.Lab, Adam Traczyk, and journalist Jacek Żakowski. You can read the full programme here.

The event will take place on Saturday, 4 June from 10:00 to 13:30 at the Wrocław Conference Centre, and will be livestreamed on www.socialistsanddemocrats.eu and on the S&D Group’s Facebook page. You can register here for in-person participation, and contribute to the discussion on our debate platform #Progressives4Europe. There will be a press conference by the co-leaders of Nowa Lewica with Robert Biedroń and Włodzimierz Czarzasty and former president of Poland, Aleksander Kwaśniewski at 13:40.

Journalists from Poland are kindly asked to confirm their participation with marek.kacprzak@kluby.sejm.pl and journalists traveling from abroad with inga.czerny-grimm@ep.europa.eu

S&D MEP Robert Biedroń, chair of the EP’s women’s rights and gender equality committee, and co-leader of the New Left (Nowa Lewica) said:

“Europe can and must be a better place for everyone! In Today’s Europe, women, LGBT, and people living in rural areas still do not have equal rights and opportunities. No matter who we are or where we come from in Europe, we should all be enjoying the same rights and opportunities in life. This is the most basic value on which our Union was built and we should never give it up.

“I could not imagine a better place than Wrocław to co-host our event on how to strengthen equal opportunities. Wrocław is not only one of the most youth-oriented cities in Poland, but also one the most open, diverse and inclusive cities in Poland, amid an unprecedented wave of immigrants.

“We will meet on 4th June, the celebrated ‘Day of Freedom and Citizens’ Rights’ in Poland, in memory of the 4th June 1989 elections that were the symbol of the beginning of democratic changes in many countries of Central and Eastern Europe who later joined the European Union.

“The S&D Group has always been the champion of equality and for a united Europe that fights against all forms of discrimination and supports and protects people who face it.
“We are also at the forefront of promoting energy independence and the ambitious goal to make Europe the first carbon neutral continent by 2050. Everyone has the right to a clean environment. But climate and energy transition must firstly be just, meaning no one and no region must be left behind.”

************************************************************************************
Europa równych szans – konferencja Grupy S&D we Wrocławiu 4 czerwca z udziałem komisarzy Timmermansa i Dalli

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim zaprasza 4 czerwca na hybrydową konferencję pt. „Europa równych szans”, organizowaną we Wrocławiu w ramach serii debat obywatelskich w związku z Konferencją w sprawie Przyszłości Europy.

Obywatele, a zwłaszcza przedstawiciele młodzieży, będą dyskutować o tym, jak wzmocnić równe szanse, miedzy innymi z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem odpowiedzialnym za Europejski Zielony Ład, komisarz UE ds. równości Heleną Dalli i byłym prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim.

Wśród uczestników będą także eurodeputowani S&D Robert Biedroń i Evelyn Regner, polscy parlamentarzyści Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Beata Maciejewska i Krzysztof Śmiszek, a także burmistrz Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wiceprezes Global.Lab, Adam Traczyk i dziennikarz Jacek Żakowski. Pełny program można przeczytać tutaj.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 4 czerwca w godzinach 10:00-13:30 we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym i będzie transmitowane na żywo na www.socialistsanddemocrats.eu oraz na stronie Grupy S&D na Facebooku. Możesz zarejestrować się tutaj, aby osobiście wziąć udział i zabrać głos w dyskusji na naszej platformie dyskusyjnej #Progressives4Europe. O 13:40 odbędzie się konferencja prasowa liderów Nowej Lewicy: Robertem Biedroniem i Włodzimierzem Czarzastym oraz byłym prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim.

Dziennikarze proszeni są o potwierdzenie udziału pod adresem: marek.kacprzak@kluby.sejm.pl

Robert Biedroń,  przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy powiedział:

„Europa może i musi być lepszym miejscem dla wszystkich! W dzisiejszej Europie kobiety, osoby LGBT, osoby mieszkające na obszarach wiejskich nadal nie mają równych praw i szans. Bez względu na to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy w Europie, wszyscy powinniśmy cieszyć się w życiu takimi samymi prawami i możliwościami. To podstawowa wartość, na której została zbudowana nasza Unia i nigdy nie możemy z niej rezygnować.

„Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca niż Wrocław do debaty na temat wzmacniania równych szans. Wrocław to nie tylko jedno z najbardziej studenckich, ale także jedno z najbardziej otwartych, różnorodnych i inkluzyjnych miast w Polsce, z uwagi na dużą falę imigrantów.

„Spotkamy się 4 czerwca, szczególnym dniu obchodzonym w Polsce jako „Dzień Wolności i Praw Obywatelskich”, na pamiątkę wyborów 4 czerwca 1989 r., które są symbolem początku przemian demokratycznych w wielu krajach Europa Środkowo-Wschodnia, która później przystąpiły do Unii Europejskiej.”

„Grupa S&D zawsze była orędownikiem równości i zjednoczonej Europy, która walczy z wszelkimi formami dyskryminacji oraz wspiera i chroni ludzi, którzy padają jej ofiarą.  Jesteśmy również liderami, jeśli chodzi o promowanie niezależności energetycznej, jak też ambitnego celu uczynienia z Europy pierwszego kontynentu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Każdy ma prawo do czystego środowiska. Ale transformacja klimatyczna i energetyczna musi być przede wszystkim sprawiedliwa, co oznacza, że ​​nikt ani żaden region nie może pozostać w tyle”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top