Press Releases S&Ds go to Krakow 2-5 May to defend the rule of law and push for EU Charter of women’s rights (EN / PL)

S&Ds go to Krakow 2-5 May to defend the rule of law and push for EU Charter of women’s rights (EN / PL)

The Socialists and Democrats in the European Parliament will join forces with our Polish social democratic party, Nowa Lewica, at an external group meeting taking place in Krakow from 2 to 5 May, 2023, to defend the rule of law and women’s rights – issues that go hand in hand and have been under attack by the PiS government. We will also discuss our progressive solutions to current EU challenges, including the social and economic damage caused by Putin’s war on Ukraine.

There will be two essential debates web-streamed and open for the media. On Wednesday, 3 May, we will discuss ‘Fighting the backlash against women’s rights: a progressive response to the crisis’ and present the EU Charter of Women’s Rights initiative which we want to be adopted at the EU level to enshrine all the most important fundamental rights of women and girls in the EU.

On Thursday, 4 May, the debate will focus on ‘Challenges for the EU’. S&D Group Leader Iratxe García Pérez and co-presidents of Nowa Lewica, Robert Biedroń and Włodzimierz Czarzasty will hold a press conference together at 12:00. The press conference can be followed on the S&D Group website.

The challenges facing young people will be the focal point of the S&D outreach event open to the public in Klub pod Jaszczurami: ‘Securing a Progressive Future for a New Generation’ on Thursday, 4 May, from 17:30 – 19:00. Register here.

Finally, on Friday, 5 May, the Socialists and Democrats will go to the Auschwitz-Birkenau Museum to pay tribute to the victims of German Nazism.

Journalists from Poland are kindly asked to confirm their participation with marek.kacprzak@kluby.sejm.pl and journalists traveling from abroad with inga.czerny-grimm@ep.europa.eu

Iratxe García Pérez, Group leader of the Socialists and Democrats in the European Parliament and MEP, said:

“Polish citizens are European citizens, and they deserve to have the same rights as everyone else in the EU. Our Group is going to meet in Krakow to express our support to the Polish people who are struggling with a government that is not respecting European values and is weakening democracy and the rule of law. We also want to express our support to our sister party, Nowa Lewica, which strongly defends women, young people, the LGTBIQ+ community, and all those who feel excluded and discriminated against by the policies of the PiS government.”

Robert Biedroń, S&D MEP, Chair of the committee on women’s rights, and co-president of Nowa Lewica, added:

“I am very happy that at the beginning of May, Krakow will turn into the centre of European democracy. The red heart beats strongly in Poland as well. Despite the current government in Poland, we are working hard for real change, which is why I am very happy that the European Charter of Women’s Rights – a landmark document – will be announced in my homeland. As Progressives, we will lead the fight for women’s rights, undermined by the far right and conservatives.”
****************************************************************

Grupa S&D udaje się w dniach 2-5 maja do Krakowa, aby bronić praworządności i zabiegać o przyjęcie Karty Praw Kobiet UE

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim połączą swoje siły z naszą polską partią socjaldemokratyczną, Nową Lewicą na wyjazdowym posiedzeniu Grupy, które odbędzie się w Krakowie w dniach 2-5 maja 2023 roku, aby bronić praworządności i praw kobiet; kwestie te idą ze sobą w parze i stały się celem ataków ze strony rządu PiS. Będziemy również debatować w kwestii naszych postępowych rozwiązań obecnych wyzwań, przed jakimi stoi UE, w tym społecznych i gospodarczych szkód spowodowanych przez wojnę Putina z Ukrainą.

Odbędą się dwie kluczowe debaty, transmitowane online i otwarte dla mediów. W środę, 3 maja, tematem naszej debaty będzie „Walka z regresem w dziedzinie praw kobiet: postępowa odpowiedź na kryzys”; przedstawimy też inicjatywę Karty Praw Kobiet UE, którą chcemy przyjąć na szczeblu UE, aby uwzględnić w niej wszystkie najważniejsze prawa podstawowe kobiet i dziewcząt w UE.

W czwartek debata skupi się na „Wyzwaniach dla UE”. Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García Pérez oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy, Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty, zorganizują wspólnie konferencję prasową w czwartek, 4 maja 2023 r., o godzinie 12:00. Konferencję prasową można śledzić stronie internetowej Grupy S&D.

Wyzwania stojące przed młodymi ludźmi będą centralnym punktem wydarzenia zewnętrznego Grupy S&D, otwartego dla publiczności, w Klubie pod Jaszczurami: „Zapewnienie postępowej przyszłości dla nowego pokolenia” w czwartek, 4 maja, w godzinach 17:30 – 19:00. Zarejestruj się tutaj.

Wreszcie, w piątek, 5 maja, Socjaliści i Demokraci udadzą się do Muzeum Auschwitz-Birkenau, aby oddać hołd ofiarom niemieckiego nazizmu.

Dziennikarzy z Polski prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail marek.kacprzak@kluby.sejm.pl, a dziennikarzy przybywających z zagranicy na adres e-mail inga.czerny-grimm@ep.europa.eu.

Iratxe García Pérez, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim i eurodeputowana, powiedziała:

– Polscy obywatele są europejskimi obywatelami i zasługują na takie same prawa jak wszyscy inni obywatele w UE. Nasza Grupa spotka się w Krakowie, aby wyrazić nasze poparcie dla Polaków, walczących z rządem, który nie szanuje europejskich wartości i osłabia demokrację i praworządność. Pragniemy również wyrazić nasze wsparcie dla naszej siostrzanej partii Nowa Lewica, która zdecydowanie broni kobiet, młodzieży, społeczności LGTBIQ+ oraz wszystkich tych, którzy czują się wykluczeni i dyskryminowani przez politykę rządu PiS.

Robert Biedroń, eurodeputowany Grupy S&D, przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, współprzewodniczący Nowej Lewicy, powiedział:

– Bardzo się cieszę z tego, że z początkiem maja Kraków zamieni się w centrum europejskiej demokracji. Czerwone serce bije mocno także w Polsce. Pomimo obecnego rządu w Polsce ciężko pracujemy na rzecz prawdziwych zmian, dlatego też bardzo się cieszę z tego, że Europejska Karta Praw Kobiet – przełomowy dokument – zostanie ogłoszona w mojej ojczyźnie. Jako postępowcy będziemy przewodzić walce o prawa kobiet, podważane przez skrajną prawicę i konserwatystów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top